Archiwum autora: Pracownik

OGŁOSZENIE !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF”

w Dębnie, ul. Zachodnia 2,

tel. (95) 760 30 36

o g ł a s z a:

NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

  1. Wymianę drzwi wejściowych do budynku

ul. Waryńskiego 50-62 w Dębnie .

  1. Wykonanie robót drogowych .
  2. Wymianę okien w piwnicy budynku ul. Piasta 21 w Dębnie .
  1. Modernizację pokryć wiatrołapów .

5. Naprawę balkonów w budynku ul. Daszyńskiego 2 -4 w Dębnie


Szczegółowy zakres zamówienia  zawierający wysokość wadium , terminy składania ofert , ich otwarcia i przeprowadzenia negocjacji wstępnych są określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia ,  którą można otrzymać  w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Zachodniej 2  w Dębnie.

Negocjacje  odbędą się w siedzibie Spółdzielni w dniu :

07.08.2023 r.

poz. 1 godz. 830

poz. 2 godz. 900

poz. 3 godz. 1000

poz. 4 godz. 1030

poz. 5 godz. 1100


Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Oferenta bez podania uzasadnienia lub unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

PREZES ZARZĄDU

Ireneusz Remberger

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF” w Dębnie ul. Zachodnia 2

tel. (95760 3036)

INFORMUJE , ŻE POSIADA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

DO WYNAJĘCIA Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

LUB HANDLOWĄ :

1. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 70,13 m2 USYTUOWANY W PAWILONIE HANDLOWYM PRZY

UL. BOH.WRZEŚNIA 35 W DĘBNIE ( I piętro )

2. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 79,30 m2 USYTUOWANY W BUDYNKU MIESZKALNYM

PRZY UL. WARYŃSKIEGO 50-62 W DĘBNIE .

WARUNKI UMOWNE WYNAJMU LOKALI USTALONE BĘDĄ W WYNIKU N E G O C J A C J I

Z ZARZĄDEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRYF ” W DĘBNIE .

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ”GRYF”

W DĘBNIE PRZY UL. ZACHODNIEJ 2 NA NEGOCJACJE CENOWE Z ZARZĄDEM SPOLDZIELNI .

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie informuje , że w związku ze SKRÓCENIEM OKRESU OBOWIĄZYWANIA TARYFY za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków na terenie Gminy Dębno i wprowadzeniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nowej taryfy na podstawie Uchwały Zarządu nr 29/2023 z dnia 04.05.2023 r. z dniem 01.05.2023 r. opłata za zimną wodę wynosi : 19,48 zł./m 3

Jednocześnie informujemy , że w związku z powyższym z dniem 01.05.2023 r. opłata za ciepłą wodę wynosi : 61,48 zł/m3 w tym ( pogrzanie wody 42,00 zł. / m3 + zimna woda 19,48 zł. /m3 ).

OGŁOSZENIE!!!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GRYF”

w Dębnie informuje , że Rada Nadzorcza w dniu 31.08.2021 r. podjęła Uchwałę

Nr 8/2021 w sprawie uchylenia

Regulaminu zasad i finansowania kosztów stolarki okiennej

i drzwiowej w Spółdzielni” .

W/w regulamin traci moc prawną z dniem 01.10.2021 r.

W związku z powyższym wnioski lokatorów Spółdzielni o refundację za wymienioną stolarkę okienną i drzwiową przyjmowane będą do dnia 30.09.2021 r. .

Dębno , dnia 01.09.2021 r.