Archiwum kategorii: Bez kategorii

II NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” ogłasza negocjacje na wykonanie :

POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I LOKALACH UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRYF „ W DĘBNIE . Negocjacje odbędą się dnia 30.07.2024 r o godz. 8.30 w siedzibie Spółdzielni .Wszelkie informacje pod numerem telefonu 95760 30-36

Ogłoszenie – zmiana wysokości opłat za wodę od 01.05.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie zawiadamia , że zgodnie z wprowadzeniem przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie nowej taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie gminy Dębno zmienia się opłata wody od 1 maja 2024 r. i wynosi :

za 1 m3 zimnej wody 19,71 zł.

za 1 m3 ciepłej wody 61,71 zł. w tym ( podgrzanie wody 42,00 zł. + zimna woda 19,71 zł. /m3 ).

Informacja o nowych stawkach eksploatacyjnych od 01.07.2024

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych ( art. 4 pkt.7) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “GRYF” w Dębnie informuje , że mocą Uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2024 z dnia 27.03.2024 r. od dnia 01.07.2024 r. wprowadza się dla członków SM “GRYF” nową stawkę eksploatacyjną za 1m2 p.u. mieszkania . Dla użytkowników mieszkań nie będących członkami Spółdzielni wysokość stawki eksploatacyjnej jest zwiększona o 0,40 zł.

Wysokość stawek została określona w oparciu o koszty planowane na rok 2024 oraz koszty rzeczywiste na stawce eksploatacyjnej za rok 2023 , zgodnie z regulaminem zasad rozliczania kosztów GZM oraz ustalania opłat za używanie lokali w SM”GRYF” w Dębnie .

Czytaj dalej

Z A P R O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF” w Dębnie zaprasza do złożenia ofert na kompleksowe ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej .

Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać na adres : Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF” w Dębnie ul. Zachodnia 2 74-400 Dębno do dnia 21.03.2024 r. do godz. 15.00 .

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi z udziałem Oferentów dnia 22.03.2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zachodniej 2 .

Informacje niezbędne do sporządzenia oferty w tym szczegółowy wykaz mienia do ubezpieczenia można uzyskać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 957603036 .

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF” w Dębnie ul. Zachodnia 2

tel. (95760 3036)

INFORMUJE , ŻE POSIADA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

DO WYNAJĘCIA Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

LUB HANDLOWĄ :

1. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 70,13 m2 USYTUOWANY W PAWILONIE HANDLOWYM PRZY

UL. BOH.WRZEŚNIA 35 W DĘBNIE ( I piętro )

2. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 112,99 M2 USYTUOWANY W PAWILONIE HANDLOWYM PRZY UL. BOH. WRZEŚNIA 35 W DĘBNIE ( PIĘTRO )

3. LOKAL UŻYTKOWY O POW. 79,30 m2 USYTUOWANY W BUDYNKU MIESZKALNYM

PRZY UL. WARYŃSKIEGO 50-62 W DĘBNIE .

WARUNKI UMOWNE WYNAJMU LOKALI USTALONE BĘDĄ W WYNIKU N E G O C J A C J I

Z ZARZĄDEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRYF ” W DĘBNIE .

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ”GRYF”

W DĘBNIE PRZY UL. ZACHODNIEJ 2 NA NEGOCJACJE CENOWE Z ZARZĄDEM SPÓŁDZIELNI .

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF” w Dębnie informuje , że w związku ze SKRÓCENIEM OKRESU OBOWIĄZYWANIA TARYFY za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków na terenie Gminy Dębno i wprowadzeniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nowej taryfy na podstawie Uchwały Zarządu nr 29/2023 z dnia 04.05.2023 r. z dniem 01.05.2023 r. opłata za zimną wodę wynosi : 19,48 zł./m 3

Jednocześnie informujemy , że w związku z powyższym z dniem 01.05.2023 r. opłata za ciepłą wodę wynosi : 61,48 zł/m3 w tym ( pogrzanie wody 42,00 zł. / m3 + zimna woda 19,48 zł. /m3 ).

OGŁOSZENIE!!!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GRYF”

w Dębnie informuje , że Rada Nadzorcza w dniu 31.08.2021 r. podjęła Uchwałę

Nr 8/2021 w sprawie uchylenia

Regulaminu zasad i finansowania kosztów stolarki okiennej

i drzwiowej w Spółdzielni” .

W/w regulamin traci moc prawną z dniem 01.10.2021 r.

W związku z powyższym wnioski lokatorów Spółdzielni o refundację za wymienioną stolarkę okienną i drzwiową przyjmowane będą do dnia 30.09.2021 r. .

Dębno , dnia 01.09.2021 r.